لطفا چند لحظه صبر کنید ...

خرابی های رایج در ورق گالوانیزه

۱- کارخانه

خرابی های ایجاد شده در ورق گالوانیزه، ممکن است در هنگام تولید ورق، ایجاد شده باشد که شامل : نوسان ضخامت،وجود لک، لبه موج دار، نوسان عرض، سنگین بودن ،دفرمه بودن و شکستگی که ما به بررسی انها می پردازیم.

 نوسان ضخامت:

به صورت استاندارد ضخامت ورق ها باید در کل رول ثابت باشد. اگر این ضخامت متغیر باشد، این ورق ها دارای نوسان ضخامت است و جزو نواقص محسوب میشود بطور مثال : اگر ضخامت استاندارد و اعلام شده ۰٫۵۰ میلیمتر باشد و در قسمتی از ورق گالوانیزه ضخامت ۰٫۵۰ میلیمتر در قسمت دیگر ۰٫۴۸ میلیمتر ودر جایی دیگر ۰٫۵۳ میلیمتر باشد. این ورق گالوانیزه، دارای نوسان ضخامت می باشد.

وجود لک :

زمانی که روی ورق گالوانیزه، لک زرد رنگی دیده شود، ورق دارای عیب لک است. این لک ها معمولا زمانی پدید می آیند که مراحل شستشو و خشک کردن ورق ها به درستی انجام نمی شود و قبل از کامل خشک شدن رول ورق را می پیچانند و بسته بندی می نمایند.

لبه موج دار :

به ورق هایی که لبه ی انها صاف و یکدست نمی باشند و دارای لبه های ناهموار به صورت برجستگی و فرو رفتگی است، ورق گالوانیزه لبه موج دار می گویند.

نوسان عرض :

ورق ها بنا به کاربردشان دارای عرض های متفاوتی هستند. عرض ورق ها در یک رول باید ثابت باشد و اگرعرض ورق در طول رول، نوسان داشته باشد از جمله نواقص آن محسوب می شود.

سنگین بودن :

سنگین بودن بدین معنا است که ورقی به ضخامت ۰٫۵۰ میلیمتر ولی ضخامت آن ۰٫۵۲ میلیمتر است در واقع ما رولی داریم به ضخامت بیشتر و به وزن واحد سطح بیشتر که جزو نواقص، محسوب میشود.

دفرمه بودن :

دفرمه بودن شامل اشکال مختلفی است که شامل :

دو پهن بودن :

این اصطلاح برای ورق هایی به کار می رود که لایه های خارجی کمی باز شده و از حالت استاندارد بسته بندی خارج شده است.

بیضی شکل شدن :

این نقص به طوری است که شکل ورق به جای استوانه ای به صورت بیضی در می آید و قطر داخلی و خارجی رول به صورت بیضی میباشد .

تلسکوپی بودن :

رول هایی که لایه های درونی آنها از رول به صورت حلزونی و دایره وار از قطر های بزرگ به کوچک بیرون آمده است را رول تلسکوپی میگویند.

شکستگی :

زمانی که در طول ورق گالوانیزه، خطوط برجسته ی کوتاه وجود دارد، اصطلاحاً “شکستگی” گفته می شود.

۲ حمل و نقل و انبارداری

مشکلاتی در خارج از کارخانه اتفاق می افتد که معمولا مشکلات ظاهری است  که در اثر بی توجه ای ایجاد می شود مثل: وجود گرد ، قور شدن ، سیاه شدن ورق و….

گردی بودن :

ورق های گالوانیزه زمانی که سفیدک بزنند به آنها ورق گردی میگویند . این گرد ها زمانی پدید می آیند که بین دو لایه ورق که در مجاورت یکدیگر هستند آب نفوذ کند و سبب گردی شدن ورق بشود.

قور شدن :

این مشکل معمولا زمان جابجایی رول ایجاد میشود مثل برخورد لیفتراک با رول یا حمل نامناسب.سیاه شدن : اگر هنگام جابجایی پالت زیر رول نا مناسب باشد موجب سایش بین لایه های ورق می شود و سبب سیاه شدن ورق گالوانیزه میشود.